สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

OIT

ตัวชี้วัดที่ 9 :: การเปิดเผยข้อมูล

 ตัวชี้วัดที่ 9 :: การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์
[O9] :: Social Network

9.2 การบริหารงาน
[O17] :: E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
         ##แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
         ##การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       ##การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 :: การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
         ##เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         ##การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
         ##การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         ##แผนป้องกันการทุจริต
 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
         ##มาตรการส่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา