สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  153 หมู่ที่ 2  ตำบลท่าเดื่อ  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่   87   ไร่   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนิคมสร้างตนเองเขื่อน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน

            ปี  พ.ศ.2518  ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอำเภอดอยเต่าจึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยาคม  มีนักเรียนจำนวน  45  คน  ครูจำนวน  3  คน

            ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอดอยเต่า โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง   มี นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  70  คน   ครู-อาจารย์ จำนวน 5 คน  มีนายอำพล  บุญอยู่ เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ.2527  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม   ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพช.2 รุ่นที่ 2) มีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2530 โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  พร้อมครุภัณฑ์  เป็นเงิน 8,000,000 บาท  ได้จัดสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด แบบ 208A จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตรและอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง อาคารคหกรรมจำนวน 1 หลัง

            ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน  2  ด้าน คือด้านที่ 1 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 40-50 คนและด้านที่ 2 ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ บ้านโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จำนวน 2 ห้องเรียน

            ปี  พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นค่าสร้างอาคารหอประชุมและโรงอาหาร  แบบ  100/27  จำนวน  1  หลัง  และมีเงินเหลือจ่ายได้รับอนุมัติให้ใช้ในการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก  จำนวน 1 คัน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 200 เมตร  นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง และงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33/1 ชุด

            ปี พ.ศ.2539  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318  ล./38(พิเศษ)  จำนวน 1 หลัง และสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งได้รับงบประมาณปรุงอาคาร  216ก  จำนวน  400,000  บาท  งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

            ปี พ.ศ.2545  โรงเรียนได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน  จำนวน  1  หลังและได้รับงบปรับปรุงอาคาร 77,400 บาท รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 96,400 บาท

            ปี พ.ศ.2546-2548 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น โรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของอำเภอดอยเต่า

            ปี พ.ศ.2548  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ.2550   โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 224,000 บาท และปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 973,200 บาท และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานยนต์จำนวน 122,900 บาท

ปี พ.ศ.2552   โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ปี พ.ศ.2553ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งระบบ (TQA)  เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 และได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2553 ระดับทอง

ปี พ.ศ.2554 

  • เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  • ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  • โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันจังหวัดเชียงใหม่
  •  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)จังหวัดเชียงใหม่ 

            ปี พ.ศ.2555   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555”  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ปี พ.ศ.2556

  • เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการส้วมโรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

          ปี พ.ศ.2557

  • โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.2555-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนได้สร้างอาคารคหกรรม 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง

4 ที่/49 วงเงิน 326,000 บาท

ปี พ.ศ.2558

- ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับจังหวัด

- ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 336,000 บาท

ปี พ.ศ.2559

- ได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ

- ได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษาโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับอำเภอ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ปี พ.ศ.2560

                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ