สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

คณะผู้บริหาร

 
นางสาวสมจิต  ตาคำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

   
   
นางสาวศิระกาญจน์  ธนจอมสุรางค์ นายสันติภาพ พุทธาวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน